ประวัติผู้สอน

70681

อาจารย์ นพนันทน์ สุขอุดม

อาจารย์วิชาการ ด้านโรงพยาบาลและศูนย์พยาบาล
การสอน 100%
สอนบุคลิกภาพ 100%
การสื่อสาร 100%
ด้านวิชาการ 100%
ประสบการณ์
0
นักเรียนทั้งหมด
0
คอร์สเรียน
0

ส่งเสริม และพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านการแพยท์